سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
وزارت دادگستری افغانستان  
مدیر مسئول مجله عدالت  
 
 
اجرایى 
همکاری 
دادستانی کل افغانستان  
مدیر نظارت 
 
 
اجرایى 
همکاری 
ملل متحد( بخش انتخابات) 
ناظر ساحدی در یک شهرستان 
 
 
اجرایى 
همکاری 
موسسه همشهری  
همکاری در مجلات 
 
 
اجرایى